Operat przeciwpożarowy

Czym jest operat PPOŻ?

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw przedstawiła inicjatywy mające na celu rozwiązanie kwestii porzucania i przechowywania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz uregulowanie sytuacji firm/osób/obiektów działających niezgodnie z prawem w obszarze gospodarki odpadami. Proponowane zmiany mają także na celu usprawnienie regulacji związanych z ochroną przeciwpożarową w miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów oraz określenie procedur postępowania w przypadku pożarów na terenach zajmujących się odpadami.


Operat przeciwpożarowy to dokument, który zawiera informacje o warunkach ochrony przeciwpożarowej w określonej instalacji, obiekcie (jego części) lub miejscu magazynowania odpadów. Warunki te powinny być uzgodnione z właściwym miejscowo Komendantem Miejskim lub Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.

Kto musi wdrożyć operat przeciwpożarowy?


Operat przeciwpożarowy jest wymagany dla podmiotów, które zbierają, magazynują, przetwarzają lub wytwarzają odpady palne. Operat przeciwpożarowy jest niezbędny, aby uzyskać zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, gdyż stanowi on załącznik do wniosku o wydanie takiego zezwolenia.

Co powinien zawierać operat PPOŻ odpadów?


Operat przeciwpożarowy powinien zawierać m.in.:


  • Informacje na temat właściciela/zarządcy obiektu, działalności zakładu – opisu procesu technologicznego.
  • Opis miejsca magazynowania odpadów, analiza magazynowanych odpadów, rodzaju odpadów, maksymalnych ilości odpadów w danym momencie.
  • Określenie sposobu zabezpieczenia pod względem pożarowym miejsca, w którym gospodaruje się odpadami m.in. sposobu postępowania w razie pożaru, zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, informacje o sposobie zabezpieczenia instalacji użytkowych, informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych.
  • Warunki ochrony przeciwpożarowej m. in. informacje na temat doprowadzenia drogi pożarowej, zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, informacje o podziale na strefy pożarowe, informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego i wiele, wiele innych.
  • Operat precyzyjnie opisuje lokalizację i sposób przechowywania odpadów w składowisku w zakładzie, uwzględniając również właściwe oznaczenia, symbole i etykiety, które mają na celu identyfikację i bezpieczne postępowanie z odpadami. 


Operat ochrony przeciwpożarowej określa górne limity ilości poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być przechowywane na terenie Twojego przedsiębiorstwa. Te informacje są istotne dla oceny ryzyka wystąpienia pożaru oraz dla zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa dla pracowników firmy.

Kto może wykonać operat przeciwpożarowy?


Operat przeciwpożarowy musi być sporządzony przez odpowiednią osobę uprawnioną w zależności od organu wydającego zezwolenie, czyli rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub inżyniera pożarnictwa lub osoby posiadające ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Korzyści ze sporządzenia operatu przeciwpożarowego przez naszą firmę


  • Wykonany przez nas operat przeciwpożarowy to dokument zgodny z obowiązującymi przepisami, który należy dołączyć do wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie odpadów.
  • Nasza firma specjalizuje się w opracowaniu operatów przeciwpożarowych, które są zgodne z najnowszymi przepisami i wytycznymi właściwej miejscowo Komendy Miejskiej/Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Nasz doświadczony zespół skrupulatnie analizuje ryzyko pożarowe w zakładzie, biorąc pod uwagę specyfikę procesów technologicznych oraz rodzaje odpadów obecnych na terenie obiektu. Efektami pracy specjalistów z naszej firmy są operaty ppoż. dostosowane do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw.
  • Rzetelność, jakość i kompleksowe podejście. Nie musisz się o nic bać! To my przeprowadzimy cały proces od początku do końca!
  • Cechuje nas troska o cały proces – nie ograniczamy się tylko do opracowania dokumentu. Doradzamy naszym klientom jak poprawić bezpieczeństwo w miejscu magazynowania, jak dobrać odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe, jak oznakować odpady, jak szkolić użytkowników obiektu. Zaproponujemy rozwiązania mające na celu poprawę ochrony przeciwpożarowej dostosowane do budżetu Zleceniodawcy w oparciu o dialog.

Cena operatu przeciwpożarowego odpadów


Cena operatu przeciwpożarowego zależy od wielu czynników m.in. od wielkości danego obszaru, prowadzonej działalności, ilości magazynowanych odpadów, organu wydającego zezwolenie, właściwości palnych odpadów. Do ustalenia ceny konieczne jest wykonanie bezpłatnej wizji lokalnej. Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby rozpocząć współpracę i zwiększyć poziom bezpieczeństwa, a tym samym uzyskać stosowne zezwolenie. Wybierając naszą firmę, otrzymujesz profesjonalne, dostosowane do Twojego zakładu opracowanie operatu przeciwpożarowego, które pozwoli Ci skutecznie zarządzać zagrożeniami pożarowymi i chronić swoje mienie oraz pracowników.


Nasza misja to nie tylko kompleksowa dokumentacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ale również zaangażowanie w pomoc społeczności – 5% kwoty netto każdej wystawionej faktury VAT przekazujemy na rzecz organizacji pożytku publicznego.