Ocena zagrożenia wybuchem

Czym jest ocena zagrożenia wybuchem (OZW)?


Ocena zagrożenia wybuchem to dokument, który analizuje miejsca, gdzie mogą wystąpić atmosfery wybuchowe. Autor opracowania wskazuje pomieszczenia zagrożone wybuchem, wyznacza w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem (strefa 0, 1, 2 w przypadku gazów, par, cieczy lub 20, 21, 22 w przypadku pyłów). Na podstawie wyznaczonych stref, opracowuje się graficzną dokumentację klasyfikacyjną oraz wskazuje czynniki mogące w nich inicjować zapłon.


Wymóg opracowania oceny zagrożenia wybuchem wynika z postanowienia § 37 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.


Ważne jest, aby autor opracowania był w stanie przeanalizować dokładnie przestrzenie i określić realne zasięgi stref (ze względu na brak doświadczenia w tym zakresie, potrafią być one często przeszacowywane, co wiąże się z konsekwencjami dla danego zakładu w postaci wykonywanych zabezpieczeń, czy też wymaganiami ubezpieczyciela).

Dlaczego tak ważne jest powierzenie stworzenia dokumentu profesjonalistom?

Wyznaczenie odpowiednich stref zagrożenia wybuchem, czy zakwalifikowania pomieszczenia jako zagrożonego wybuchem jest bardzo trudnym i złożonym zadaniem opierającym się na wielu wzorach matematycznych i metodach uproszonych (szacowania prawdopodobieństwa itp.). Odpowiedni wybór osoby sporządzającej dokument jest niezwykle ważny. Jako zespół spotykamy się z opracowaniami, które nie są poparte żadnymi danymi a wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem nijak mają się do rzeczywistości (np. wyznaczanie strefy zagrożenia wybuchem w promieniu 15 metrów, gdy przybliżony rozmiar strefy naszym zdaniem mógłby wynosić około 0,5 metra). Przykład stanowi również kwalifikowanie pomieszczeń jako zagrożonych wybuchem, gdzie wyznaczenie takiego pomieszczenia niesie za sobą potężne konsekwencje, jeżeli chodzi o warunki techniczno- budowalne. W takim przypadku konieczne jest zapewnienie szeregu wymagań i spełnienia bardziej rygorystycznych przepisów. Dodatkowym skutkiem takiego opracowania są wymagania ubezpieczyciela wobec zakładu.


Wybierając Państwo naszą firmę do realizacji tego przedsięwzięcia, zapewniamy że w przypadku zbyt dużych stref lub pewnych niedociągnięć pomagamy wybierać rozwiązania, które sprawią że zasięg strefy zostanie zmniejszony (lub strefa nie wystąpi), czy też pomieszczenie nie będzie kwalifikowane jako zagrożone wybuchem np. poprzez zastosowanie odpowiedniej wentylacji. Dialog jest naszym oczkiem w głowie. Naszym celem jest dobra współpraca ze Zleceniodawcą i zapewnienie odpowiedniej satysfakcji klienta, a nie „sprzedanie projektu.”

Dlaczego OZW jest mi potrzebna?

Ocena zagrożenia wybuchem pozwala na zapewnienie większego bezpieczeństwa w miejscu pracy, poprzez większą świadomość na temat występujących zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.


Dodatkowo, można sporządzić Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem (często te dwa dokumenty mylone są naprzemiennie), by wskazać środki ochronne i ocenić czy występujący poziom zabezpieczeń jest akceptowalny, czy też wymaga wprowadzenia dodatkowych środków.

Kiedy muszę dokonać oceny zagrożenia wybuchem?

Sporządzenie dokumentu wymagane jest stosownymi aktami prawnymi. W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.
Co to mogą być za materiały/procesy tworzące mieszaniny wybuchowe? Są to np.:


 • Pomieszczenia akumulatorowni – ładowanie wózków widłowych (ulatnianie się wodoru).
 • Magazynowanie cieczy koniecznej do prowadzonego procesu technologicznego (np. heksan).
 • Przelewanie substancji łatwopalnych (ulatnianie się par cieczy palnych).
 • Tankowanie paliwa.
 • Malowanie natryskowe.
 • Produkcja i przetwarzanie chemikaliów.
 • Obróbka drewna.

Kto odpowiada za wykonanie oceny zagrożenia wybuchem?

Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Przygotowanie opracowania polega w dużej mierze na współpracy inwestora z osobą sporządzającą dokument. Inwestor posiada kompletną wiedzę w zakresie prowadzonego procesu technologicznego i jego złożoności. Autor opracowania musi dokładnie zrozumieć proces i wskazać potencjalne miejsca, gdzie może dojść do tworzenia się atmosfery wybuchowej.

Aktualizacja oceny zagrożenia wybuchem

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie, iż dokument dotyczący ochrony przeciwwybuchowej jest na bieżąco aktualizowany. Ponownej oceny dokonuje się w przypadkach, gdy doszło do zmian mogących mieć wpływ na przeprowadzoną ocenę. Mogą to być np. zmiany dotyczące:


 • miejsca pracy urządzeń,
 • warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • warunków techniczno-budowlanych,
 • urządzeń pracujących w strefie zagrożenia wybuchem,
 • części procesu technologicznego / organizacji pracy (np. zmiana poszczególnych urządzeń, zmiana częstotliwości procesu itp.).

Cena Oceny Zagrożenia Wybuchem

Cena Oceny Zagrożenia Wybuchem zależy od wielu czynników m.in. od wielkości analizowanej przestrzeni (instalacji, magazynu), ilości miejsc do oceny, dostępnej dokumentacji projektowej, rodzaju prowadzonej działalności, rodzaju substancji palnych. Do ustalenia ceny konieczne jest wykonanie wizji lokalnej. Jeżeli spotkają się Państwo z wyceną poprzez maila (skrajnie niską ceną), bez wyżej wymienionych informacji – proszę koniecznie uważać na takie oferty, gdyż może nieść to za sobą konsekwencje dla zakładu! Tylko kompleksowa ocena wraz z przeprowadzoną rozmową, jest dokumentem przydatnym i nieprzysparzającym problemów w prowadzonej działalności.


Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby rozpocząć współpracę i zwiększyć poziom bezpieczeństwa w Twoim obiekcie. Wybierając naszą firmę, otrzymujesz profesjonalne, dostosowane do Twoich potrzeb i wymagań opracowanie Oceny Zagrożenia Wybuchem, które pozwoli Ci skutecznie zarządzać zagrożeniami wybuchowymi i chronić swoje mienie oraz pracowników.


Nasza misja to nie tylko kompleksowa dokumentacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ale również zaangażowanie w pomoc społeczności – 5% kwoty netto każdej wystawionej faktury VAT przekazujemy na rzecz organizacji pożytku publicznego.