Nadzór prewencyjny nad ochroną przeciwpożarową w zakładzie

Oferujemy nadzór i doradztwo ppoż. w Twoim obiekcie

Nadzór prewencyjny nad ochroną przeciwpożarową w obiekcie to kompleksowe działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w danym miejscu. Celem nadzoru prewencyjnego jest minimalizacja ryzyka pożaru poprzez identyfikację, ocenę i kontrolę potencjalnych zagrożeń oraz monitorowanie stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.


Czemu warto przekazać nadzór ppoż. wykwalifikowanej osobie?

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej to właściciel, zarządca lub użytkownik budynku (osoba faktycznie władająca nieruchomością) odpowiada za ochronę przeciwpożarową w obiekcie. Mając na sobie ten obowiązek warto przekazać nadzór ppoż. nad obiektem osobie „znającej się na temacie” – inżynierowi bezpieczeństwa pożarowego (nie mylić z pracownikiem ds. BHP, który posiada szerokie kompetencje ale w dziedzinie BHP).


Osoba o której mowa wyżej zobowiązana jest:


  • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • zapewnić przeglądy techniczne, konserwacje oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
  • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Co obejmuje nadzór ppoż. w obiekcie?


Nadzór prewencyjny obejmuje różne aspekty związane z ochroną przeciwpożarową, takie jak:

Inspekcje i kontrole: Osoby odpowiedzialne za nadzór prewencyjny przeprowadzają regularne inspekcje obiektu w celu sprawdzenia, czy wszystkie systemy i urządzenia przeciwpożarowe są sprawne i działają zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mogą to być stałe urządzenia gaśnicze wodne, hydranty wewnętrzne, gaśnice, system sygnalizacji pożaru itp.

Zarządzanie zagrożeniami: Nadzór prewencyjny obejmuje identyfikację potencjalnych zagrożeń pożarowych w obiekcie i podejmowanie działań mających na celu minimalizację tych zagrożeń. Może to obejmować kontrolę przeciwpożarową w przypadku składowania i obchodzenia się z materiałami łatwopalnymi itp.

Edukacja i szkolenia: Pracownicy obiektu powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym w zakresie postępowania w przypadku wybuchu pożaru, ewakuacji,  korzystania z podręcznego sprzętu gaśniczego itp. Nadzór prewencyjny może obejmować organizację szkoleń i warsztatów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla personelu.

Czuwanie nad terminowością przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic: Należy regularnie przeprowadzać testy, zapewniać konserwację urządzeń przeciwpożarowych i zapewniać, aby wszystkie systemy były gotowe do użycia w przypadku pożaru. 

Opracowywanie dokumentacji i nadzór nad jej aktualizacją: W ramach nadzoru możliwe jest wykonywanie przez nas kompleksowej dokumentacji dla zakładu. W przypadku zlecenia tych zadań firmom zewnętrznym to my będziemy przypominać o jej aktualizacji z odpowiednim zapasem czasowym.

Przeprowadzanie próbnych ewakuacji: W przypadku konieczności przeprowadzenia próbnej ewakuacji celem sprawdzenia zadziałania procedur oraz zachowania się pracowników podczas ogłoszenia alarmu to my nadzorujemy ten proces, jak również ustalamy scenariusz i przygotowujemy uwagi i wnioski.  

Doradztwo i wsparcie w zakresie ochrony przeciwpożarowej: W skład zadań naszej firmy wchodzić będzie również udział w opracowywaniu rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ppoż. w zakładzie. 

Udział w opracowywaniu wytycznych, instrukcji, postępowań, zarządzeń, procedur itp., a także inicjowanie spotkań z zarządem.


Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać wycenę i przekazać nadzór nad ochroną przeciwpożarową w Twoim obiekcie odpowiednim specjalistom z zakresu dziedziny pożarnictwa. 


Nasza misja to nie tylko kompleksowa dokumentacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ale również zaangażowanie w pomoc społeczności – 5% kwoty netto każdej wystawionej faktury VAT przekazujemy na rzecz organizacji pożytku publicznego.