Nadzór nad próbną ewakuacją

Czym jest praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji?

Podstawowym celem planowanego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji jest określenie wartości czasu potrzebnego na opuszczenie zagrożonych pomieszczeń przez znajdujących się w nim ludzi do strefy bezpiecznej pożarowo.


Zadanie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji leży w gestii właściciela lub zarządcy obiektu. Planowane ćwiczenia powinny obejmować założenia, w ramach których przeprowadza się ocenę reakcji ludzi na poszczególnych etapach ewakuacji. Identyfikacja potrzeb ludzkich polega na wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za konkretne funkcje, takie jak udzielanie pomocy w skutecznym przeprowadzeniu oraz dokumentowaniu ewakuacji, ogłaszanie alarmu, obsługa środków komunikacji, pomiar czasu ewakuacji i zliczanie ewakuowanych osób. Elaborat szczegółowy z przeprowadzonego ćwiczenia stanowi kluczowy dokument potwierdzający gotowość zakładu do reakcji na pożar lub inne lokalne zagrożenia, ustanawiając nowe normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Próbna ewakuacja – co ile i kto musi ją przeprowadzać?


  • Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
  • W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać ‒ co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
  • W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Czy o próbnej ewakuacji należy poinformować Straż Pożarną?


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w poprzednim punkcie nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Oferujemy nadzór nad próbną ewakuacją w Twoim obiekcie


Zapewniamy profesjonalny nadzór nad próbną ewakuacją, dostosowany do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Nadzorujemy przebieg próbnej ewakuacji, oceniając zgodność z ustalonymi procedurami ewakuacyjnymi, zachowanie się personelu w przypadku reakcji na powstałe zagrożenie oraz identyfikujemy obszary, które wymagają ulepszeń. Po zakończeniu ćwiczenia sporządzamy szczegółowy raport z zaleceniami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa.


Nie ryzykuj – zabezpiecz swoją firmę i personel dzięki naszemu profesjonalnemu nadzorowi nad próbną ewakuacją. Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić naszą ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb oraz poznać wycenę.


Nasza misja to nie tylko kompleksowa dokumentacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ale również zaangażowanie w pomoc społeczności – 5% kwoty netto każdej wystawionej faktury VAT przekazujemy na rzecz organizacji pożytku publicznego.