Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, który zawiera informacje o warunkach i zasadach ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych i terenów. Podstawę opracowania stanowią liczne akty prawne, w tym rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej, czy warunków technicznych.


Dokument, określa warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania), i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem.


Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dostosowywana do specyfiki obiektu, uwzględniając jego przeznaczenie, procesy technologiczne, magazynowanie oraz inne czynniki ryzyka. Jest niezbędnym narzędziem, które pomaga w zapobieganiu pożarom, działaniu w sytuacjach awaryjnych i zapewnianiu odpowiedniego bezpieczeństwa w obiektach różnego typu.

           

Ponadto, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zawierać:


 • informacje o wyposażeniu obiektu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji,
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję,
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz teren przyległy, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  • odległości od obiektów sąsiadujących,
  • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziału obiektu na strefy pożarowe,
  • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.


Dokument składa się z części:

 • opisowej,
 • graficznej,
 • załączników.

Kto musi wdrożyć Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest obowiązkowa dla właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, gdy:


 • występuje w nich strefa zagrożona wybuchem,
 • kubatura brutto budynku, lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3 (lub w przypadku budynku inwentarskiego 1500 m3),
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.


Szczegółowe wymagania znajdują się w §6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.


Obowiązek aktualizacji instrukcji ppoż budynku zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Za jego aktualizację odpowiadają właściciele i zarządcy. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi naruszenie prawa i stwarza potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i wartości mienia znajdujących się w obiekcie.


Jeżeli wyrażą Państwo taką chęć to my przypomnimy o konieczności aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego!

Kto może wykonać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?


Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego to zadanie wymagające specjalistycznej wiedzy (inżynierskiej, technicznej) oraz doświadczenia (dobra praktyka) w zakresie dziedziny ochrony przeciwpożarowej.


Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej.


Instrukcja ppoż budynku nie jest wyzwaniem dla naszej firmy – wielokrotnie sporządzaliśmy ją na przykład dla przedsiębiorstw produkcyjno-magazynowych, które władają kilkudziesięcioma obiektami na jednej działce – zaufaj nam, a zobaczysz jakoś i możliwość wykorzystania dokumentu nie tylko, jako konieczności prawnej, a element szerszego rozwiązania organizacyjnego w Twojej firmie.

Gdzie przechowywać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?


Skuteczność Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu zależy również od właściwego przechowywania dokumentacji. Dokumenty te powinny być przechowywane w miejscu zapewniającym szybki i łatwy dostęp w przypadku konieczności podjęcia działań ratowniczych. Jako zespół proponujemy optymalne rozwiązania, by instrukcja ppoż była przechowywana w odpowiednim miejscu i dostępna dla jednostek ochrony przeciwpożarowej przybyłych na miejsce zdarzenia (wiąże się to z odpowiednią ilością kopii dokumentacji i wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych w firmie).

Korzyści ze sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przez naszą firmę


Zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wykonanie dokumentacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy inżynierskiej, dostarczając pełen zakres niezbędnych informacji.


Wykonujemy dokumenty z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły, gwarantując ich wysoką jakość. Nasze opracowania są wszechstronnie wykorzystywane, nie tylko na etapie tworzenia, ale również w codziennym funkcjonowaniu i organizacji zakładów produkcyjnych oraz innych obiektów. Istnieje możliwość m.in. wykorzystania części graficznej jako plany ewakuacyjne do wywieszenia na ciągach komunikacyjnych. Dbamy o to aby dokument był czytelny („miły dla oka”) i zrozumiały.


Podczas ubezpieczania dużych obiektów od zagrożeń pożarowych, firmy ubezpieczeniowe wymagają podstawowego dokumentu, którym jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Poprawnie opracowany dokument może być wykorzystany do negocjowania cen polisy oraz do ubiegania się o wypłatę odszkodowania w razie pożaru.


Naszym celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa oraz minimalizacja ryzyka pożaru poprzez rzetelne dokumentowanie procedur postępowania, zabezpieczeń i ewakuacji. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu, oferując doradztwo i pełne wsparcie, aby zapewnić skuteczne i zgodne z obowiązującymi przepisami rozwiązania.  W trakcie pracy konsultujemy się z klientem na każdym etapie, informując o postępach i ewentualnych problemach. Po zakończeniu pracy przekazujemy klientowi gotowy dokument w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej (możliwość wszechstronnego wykorzystywania w codziennym funkcjonowaniu), a także pomagamy w jego wdrożeniu. Jesteśmy świadomi, że opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego to nie koniec naszej współpracy z klientem. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz naszej pomocy przed, w trakcie czy po opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, możesz na nas liczyć.


Cechuje nas troska o cały proces – nie ograniczamy się tylko do opracowania dokumentu. Dbamy o to, aby był on skutecznie stosowany i przyczyniał się do poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej. Doradzamy naszym klientom jak poprawić bezpieczeństwo w obiekcie, jak dobrać odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe, jak zaplanować i przeprowadzić ewakuację, jak szkolić użytkowników obiektu, jak sprawdzać i utrzymywać dokument. Naszym celem jest nie tylko dostarczenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, ale także zapewnienie jej efektywności!

Cena Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego


Cena Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zależy od wielu czynników m.in. od wielkości danego obiektu, liczby kondygnacji,  dostępnej dokumentacji projektowej budynku, prowadzonej działalności. Do ustalenia ceny konieczne jest wykonanie wizji lokalnej. Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby rozpocząć współpracę i zwiększyć poziom bezpieczeństwa w Twoim obiekcie. Wybierając naszą firmę, otrzymujesz profesjonalne, dostosowane do Twoich potrzeb i wymagań opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, które pozwoli Ci skutecznie zarządzać zagrożeniami pożarowymi i chronić swoje mienie oraz pracowników.


Nasza misja to nie tylko kompleksowa dokumentacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ale również zaangażowanie w pomoc społeczności – 5 % kwoty netto każdej wystawionej faktury VAT przekazujemy na rzecz organizacji pożytku publicznego.