Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Czym jest dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW)?


Dokument zabezpieczenia przed wybuchem to dokument, który pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka. Opracowanie obejmuje m.in. opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu oraz ograniczania szkodliwych skutków wybuchu, wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy, terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych, czy określenie dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy środków ochronnych, zasad koordynacji tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy, zasad koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania.


Wymóg opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wynika z postanowienia § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.


Autor opracowania powinien doradzić Zleceniodawcy jakie środki zastosować, aby zapobiegać tworzeniu się atmosfery wybuchowej, zapobiegać wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej, czy na końcu, jeżeli poprzednie nie mogą zostać zrealizowane proponuje ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu, w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem często mylony jest z oceną zagrożenia wybuchem


Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić część oceny ryzyka wybuchu. W związku z tym zapoznaj się również koniecznie z opisem oceny zagrożenia wybuchem na naszej stronie.

Dlaczego Twój Biznes potrzebuje profesjonalnie sporządzonego Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem?

Sporządzenie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem przez profesjonalistów jest kluczowe dla każdej firmy działającej w obszarach zagrożonych wybuchem, nie tylko ze względu na wymogi prawne, ale przede wszystkim dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony infrastruktury. Dokument ten pozwala na precyzyjną identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz zastosowanie odpowiednich środków ochronnych, co jest niezbędne do ochrony zdrowia i życia pracowników oraz minimalizacji ryzyka uszkodzeń sprzętu i przestojów. Profesjonalne podejście do tego zagadnienia gwarantuje zgodność z przepisami, co chroni przed kosztownymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.


Dokument to złożony proces opracowany na podstawie różnorodnych matryc ryzyka. Doświadczenie i wiedza techniczna umożliwiają stosowanie się do najlepszych praktyk inżynierskich, co przekłada się na skuteczność i niezawodność proponowanych systemów zabezpieczeń.


Wybierając Państwo naszą firmę do realizacji tego przedsięwzięcia, zapewniamy że w przypadku pewnych niedociągnięć pomagamy wybierać rozwiązania, które sprawią że poziom ryzyka wybuchu zostanie zmniejszony. Dialog jest naszym oczkiem w głowie. Naszym celem jest dobra współpraca ze Zleceniodawcą i zapewnienie odpowiedniej satysfakcji klienta, a nie „sprzedanie projektu”.


Ponadto, dokument sporządzony przez ekspertów buduje zaufanie wśród partnerów biznesowych i ubezpieczycieli, co może prowadzić do lepszych warunków współpracy i niższych składek ubezpieczeniowych.

Na podstawie czego sporządza się dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem sporządza się na podstawie oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej biorąc pod uwagę co najmniej:


  • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej,
  • prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych,
  • eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania,
  • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Matryce ryzyka do oceny ryzyka wybuchu

Matryca ryzyka to narzędzie wizualizujące i oceniające ryzyko różnych zdarzeń. Jest tabelą, w której osie przedstawiają prawdopodobieństwo i skutki zdarzenia, a na ich przecięciu umieszczane są kategorie ryzyka (np. niskie, średnie, wysokie). Pozwala to na szybką identyfikację priorytetowych zagrożeń i jest użytecznym narzędziem do porównywania zagrożeń, priorytetyzacji działań prewencyjnych i komunikowania ryzyka do interesariuszy. Należy dostosować ją do specyfiki danego projektu lub organizacji.


W celu oszacowania ryzyka wybuchu w przestrzeniach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa w naszych dokumentach stosowana jest metoda jakościowa opierająca się na analizie dwóch kluczowych parametrów dotyczących powagi następstw (skutków) wybuchu oraz prawdopodobieństwa wystąpienia wybuchu.


Matryca ryzyka wskazuje czy dany poziom ryzyka jest akceptowany, tolerowany akceptowany, tolerowany nieakceptowany lub nieakceptowany.

Aktualizacja dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie, iż dokument dotyczący ochrony przeciwwybuchowej jest na bieżąco aktualizowany. Ponownej oceny dokonuje się w przypadkach, gdy doszło do zmian mogących mieć wpływ na przeprowadzoną ocenę. Mogą to być np. zmiany dotyczące:


  • miejsca pracy urządzeń,
  • warunków ochrony przeciwpożarowej,
  • warunków techniczno-budowlanych,
  • urządzeń pracujących w strefie zagrożenia wybuchem,
  • części procesu technologicznego / organizacji pracy (np. zmiana poszczególnych urządzeń, zmiana częstotliwości procesu itp.).

Cena Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem

Cena DZPW zależy od wielu czynników m.in. od wielkości analizowanej przestrzeni (instalacji, magazynu), ilości miejsc do oceny, dostępnej dokumentacji projektowej, rodzaju prowadzonej działalności, rodzaju substancji palnych. Do ustalenia ceny konieczne jest wykonanie wizji lokalnej. Jeżeli spotkają się Państwo z wyceną poprzez maila (skrajnie niską ceną), bez wyżej wymienionych informacji – proszę koniecznie uważać na takie oferty, gdyż może nieść to za sobą konsekwencje dla zakładu! Tylko kompleksowa ocena wraz z przeprowadzoną rozmową, jest dokumentem przydatnym i nieprzysparzającym problemów w prowadzonej działalności.


Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby rozpocząć współpracę. Wybór doświadczonej firmy do przygotowania tego dokumentu to inwestycja w bezpieczeństwo i stabilność operacyjną firmy, co przekłada się na spokój ducha i pewność, że zabezpieczenia przed wybuchem są na najwyższym poziomie.


Nasza misja to nie tylko kompleksowa dokumentacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ale również zaangażowanie w pomoc społeczności – 5% kwoty netto każdej wystawionej faktury VAT przekazujemy na rzecz organizacji pożytku publicznego.