Audyt przeciwpożarowy

Na czym polega oferowany przez nas audyt przeciwpożarowy?

W ramach analizy potencjalnego zagrożenia w danym budynku przeprowadzamy dogłębne badanie zgodności istniejących systemów i procedur z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi, identyfikując obszary wymagające poprawy. Nasz doświadczony zespół przeprowadzi szczegółową ocenę warunków ochrony przeciwpożarowej budynku, ewakuacji oraz szkolenia personelu. Po zakończeniu audytu ppoż. opracujemy raport zawierający zalecenia dotyczące rozwiązań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Dążymy do zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, minimalizując ryzyko pożaru i chroniąc życie i mienie.

Audyt przeciwpożarowy zawiera informacje dotyczące m.in.:

 • warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • wyposażenia budynku w asortyment przeciwpożarowy,
 • oznakowania obiektu (znaki ochrony ppoż.),
 • przygotowania warunków do ewakuacji z budynku,
 • procedur postępowania w przypadku wystąpienia pożaru,
 • ważności szkoleń,
 • terminów przeglądów,
 • aktualnej dokumentacji,
 • ćwiczeń wykonywanych w ramach przygotowania się do ewentualnego pożaru,
 • rozmieszczenia pomieszczeń szczególnie niebezpiecznych pod względem pożarowym w budynku,
 • położenia obiektu względem innych budynków,
 • i wiele innych.

Czy jest mi to potrzebne?


Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej to właściciel, zarządca lub użytkownik budynku (osoba faktycznie władająca nieruchomością) odpowiada za ochronę przeciwpożarową w obiekcie. Jest on zobowiązany:


 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • zapewnić przeglądy techniczne, konserwacje oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.


Odpowiednie przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej jest kluczowe dla zapobiegania potencjalnym zagrożeniom związanym z pożarem lub sytuacjami zagrażającymi życiu i zdrowiu. Regularne przeprowadzanie kontroli oraz audytów systemu jest niezbędne, aby ocenić jego efektywność. Nieprzestrzeganie wymogów dotyczących ochrony PPOŻ przede wszystkim stwarza ryzyko niebezpiecznych warunków dla osób przebywających w danym miejscu. Dodatkowo, w przypadku poniesienia szkód materialnych w wyniku pożaru, niedopełnienie obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.


Przez dokładną kontrolę przeciwpożarową przeprowadzaną przez ekspertów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, można wcześniej zidentyfikować oraz poprawić wszelkie niezgodności, co pozwala uniknąć ewentualnych konsekwencji.

Korzyści ze sporządzenia audytu przeciwpożarowego przez naszą firmę


Cechuje nas troska o cały proces – nie ograniczamy się tylko do opracowania dokumentu. Doradzamy naszym klientom jak poprawić bezpieczeństwo w obiekcie. Zaproponujemy rozwiązania mające na celu poprawę ochrony przeciwpożarowej dostosowane do budżetu Zleceniodawcy w oparciu o dialog.


W naszej firmie dostosowujemy formę i zakres audytu dotyczącego ochrony przeciwpożarowej według indywidualnych potrzeb i wymagań klientów. Naszym celem jest dostosowanie naszej pracy do oczekiwań klientów. Audyt w zakresie zapobiegania pożarom może być przeprowadzany zarówno w formie jednorazowej, jak i cyklicznej.


Naszym celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa oraz minimalizacja ryzyka pożaru poprzez rzetelne dokumentowanie procedur postępowania, zabezpieczeń i ewakuacji. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu, oferując doradztwo i pełne wsparcie, aby zapewnić skuteczne i zgodne z obowiązującymi przepisami rozwiązania.  W trakcie pracy konsultujemy się z klientem na każdym etapie, informując o postępach i ewentualnych problemach. Po zakończeniu pracy przekazujemy klientowi gotowy dokument w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej (możliwość wszechstronnego wykorzystywania w codziennym funkcjonowaniu), a także pomagamy w jego wdrożeniu. Jesteśmy świadomi, że opracowanie audytu przeciwpożarowego to nie koniec naszej współpracy z klientem. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz naszej pomocy przed, w trakcie czy po opracowaniu dokumentu audytu przeciwpożarowego, możesz na nas liczyć.

Cena audytu przeciwpożarowego


Cena audytu przeciwpożarowego zależy od wielu czynników m.in. od wielkości danego obiektu, prowadzonej działalności, ilości kondygnacji, ilości magazynowanych substancji palnych itp. Do ustalenia ceny konieczne jest wykonanie bezpłatnej wizji lokalnej. Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby rozpocząć współpracę i zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Wybierając naszą firmę, otrzymujesz profesjonalne, dostosowane do Twojego zakładu opracowanie audytu przeciwpożarowego.


Nasza misja to nie tylko kompleksowa dokumentacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ale również zaangażowanie w pomoc społeczności – 5% kwoty netto każdej wystawionej faktury VAT przekazujemy na rzecz organizacji pożytku publicznego.


Audyt przeciwpożarowy krok po kroku